Stalen Deuren
Onze deuren, uw interieur
Laatst gewijzigd op 04-01-2023

Algemene Voorwaarden STALEN DEUREN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst van Stalen-deur.nu.

 1. Definities
  Aanbod: elk door Stalen Deuren gedaan aanbod/offerte tot het leveren van Producten;
  Stalen Deuren: Stalen-deur.nu, statutair gevestigd te Hoofddorp, aan de Wijkermeerstraat 44, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 88748146 onderdeel van OC Home BV;
  Afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met Stalen Deuren een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
  Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en bepaalde Producten bij Stalen Deuren afneemt;
  Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een Consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals via de Website;
  Overmacht: een situatie zoals bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden;
  Product(en): de door Stalen Deuren aan Consument te leveren deuren, toebehoren en/of overige (staal)producten;
  Website: de website van Stalen Deuren, https://www.Stalen-Deur.nu.
 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elk Aanbod en alle overeenkomsten, waarbij door Stalen Deuren aan Afnemer Producten geleverd worden. Iedere toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld van een Zakelijke afnemer, is uitgesloten.
2.2. Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen Stalen Deuren en Afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie.
2.3. Stalen Deuren is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
2.4. Afwijkende voorwaarden en wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en de instemming hebben van Stalen Deuren en Afnemer.
2.5. Bij de uitleg van de betekenis van de algemene voorwaarden wordt de Nederlandse versie als leidend beschouwd.
2.6. Zonder voorafgaande toestemming van Stalen Deuren kan Afnemer geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan een derde overdragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
2.7. Stalen Deuren is gerechtigd de overeenkomst waaronder de tarieven en deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, wanneer Stalen Deuren niet binnen veertien dagen na de mededeling van Stalen Deuren dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen van Afnemer heeft ontvangen.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst / annulering

3.1. Alle Aanbiedingen van Stalen Deuren zijn vrijblijvend. Na aanvaarding door Afnemer, heeft Stalen Deuren het recht het Aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Stalen Deuren van de aanvaarding door Afnemer van een Aanbod of door de feitelijke (aanvang van de) levering van de Producten aan Afnemer door Stalen Deuren.
3.3. Wanneer een aanvaarding van een Aanbod, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van een Aanbod, is Stalen Deuren aan deze afwijking niet gebonden en komt geen overeenkomst tot stand, tenzij de afwijking uitdrukkelijk door Stalen Deuren wordt aanvaard. Indien desalniettemin een aanvang genomen wordt met de uitvoering van de overeenkomst, heeft te gelden dat het Aanbod bindend is ten aanzien van de gemaakte afspraken.
3.4. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Afnemer mogelijk te maken.
3.5. Afnemer kan en zal de Producten (telkens) direct op hun geschiktheid voor de door hem beoogde doeleinden onderzoeken. De feitelijke toepassing en het gebruik van de Producten komen geheel voor rekening en risico van Consument.
3.6. Als een Afnemer, buiten zijn wettelijke mogelijkheden daartoe en maatwerk Producten uitgezonden, wenst te annuleren, is hij een schadevergoeding aan Stalen Deuren verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche en opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt ofwel minimaal 25% van de koop-/aanneemsom ofwel minimaal 50% als de Afnemer annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden. Deze percentages zijn vaststaand, behalve als Stalen Deuren kan bewijzen dat zijn schade groter is of de Afnemer kan aantonen dat de schade voor Stalen Deuren kleiner is. Annulering bij maatwerk Producten is (nogmaals) niet mogelijk, tenzij Stalen Deuren hiermee instemt na een verzoek daartoe en tegen vergoeding van een overeengekomen schadevergoeding.

 1. Prijzen en tarieven

4.1. Alle prijzen en tarieven zijn steeds in EURO inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders overeengekomen.
4.2. Wanneer prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, transportkosten, invoerrechten of verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Stalen Deuren gerechtigd de overeengekomen prijs op enig moment dienovereenkomstig te wijzigen.

 1. Levertijd en termijnen

5.1. De levertijd op Stalen Deuren bedraagt gemiddeld 12 weken. Controleer de Website voor de actuele levertijden.
5.2. Levertermijnen en andere termijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de overeenkomst of na inmeten bij de Afnemer en zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de overeenkomst bekende informatie en geldende omstandigheden.
5.3. Opgegeven of overeengekomen levertermijnen en andere termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Stalen Deuren is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van levertermijnen of andere termijnen.
5.4. Levertermijnen en andere termijnen worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door Overmacht, andere omstandigheden dan Stalen Deuren bekend waren, uitblijving van betaling of opschorting door Stalen Deuren van haar verplichtingen.
5.5. Als Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Stalen Deuren, dan wel wanneer Afnemer niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn (informatie)verplichtingen, mag Stalen Deuren haar leveringen opschorten.

 1. Overmacht

6.1. Wanneer Stalen Deuren door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmachtssituatie was te voorzien, is Stalen Deuren gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, zulks ter keuze van Stalen Deuren, de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een eventuele ontbinding laat het recht van Stalen Deuren op betaling door Afnemer voor reeds door Stalen Deuren verrichte prestaties onverlet en Stalen Deuren is in die situatie nimmer gehouden tot vergoeding van schade.
6.2. Stalen Deuren zal Afnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van Overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal Stalen Deuren op een later moment alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.3. Onder Overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Stalen Deuren tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, computer-, telefoon- en internetstoringen, diefstal of verduistering van voorraden of leveringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Stalen Deuren kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Afnemer (verder) nakomt. Overmacht van Stalen Deuren’s toeleveranciers wordt tevens geacht Overmacht te zijn van Stalen Deuren.
6.4. Wanneer de Overmacht aan de zijde van Stalen Deuren langer duurt dan vier maanden is Afnemer bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

 1. Aflevering, transport, risico

7.1. Levering vindt plaats op het door de Consument aangewezen adres in Nederland of België. De Producten zijn voor rekening en risico van Stalen Deuren tot het moment van bezorging van de Producten aan de Afnemer. Voor levering aan een Zakelijke afnemer in Nederland geldt Delivered at Place (“DAP”). Levering van Producten buiten Nederland aan een Zakelijke Afnemer vindt plaats Free Carrier (“FCA”) Hoofddorp, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De begrippen DAP en FCA hebben de betekenis als aangegeven in de meest recente versie van de Incoterms gepubliceerd door de International Chamber of Commerce te Parijs, Frankrijk, op het moment dat een overeenkomst wordt aangegaan. De Producten zijn voor rekening en risico van Afnemer vanaf het moment dat zij ter afname zijn aangeboden op de hiervoor genoemde plaats.
7.2. Stalen Deuren heeft aan haar leveringsplicht voldaan, wanneer zij op de overeengekomen plaats en tijd Afnemer in de gelegenheid heeft gesteld om de Producten in ontvangst te nemen.
7.3. Stalen Deuren zal uiterlijk bij levering van de Producten de navolgende informatie aan Consument toezenden:
a. Bezoekadres van Stalen Deuren;
b. Wijze waarop Consument klachten kan indienen;
c. De wijze waarop en voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden
van het herroepingsrecht (zie artikel hierna;
d. Het modelformulier voor herroeping.

 1. Herroepingsrecht/ Bedenktijd

8.1. Consument kan gedurende een bedenktijd van veertien dagen de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de standaard Producten van Stalen Deuren zonder opgave van redenen ontbinden. Dit herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd en/of die zijn gemaakt op basis van een individuele keuze van de Consument.
8.2. Consument moet hiervoor binnen de bedenktermijn het modelformulier aan Stalen Deuren retourneren of op een andere ondubbelzinnige wijze duidelijk maken dat hij de koopovereenkomst wenst te ontbinden. Na ontvangst van het modelformulier of de ondubbelzinnige wijze zal Stalen Deuren de ontbinding van de overeenkomst bevestigen.
8.3. De hiervoor genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument de Producten heeft ontvangen. Als Consument vooraf een derde, niet zijnde de vervoerder, heeft aangewezen als ontvanger, geldt dat ontvangst door deze derde beslissend is.
8.4. Consument is gehouden om tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal de Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, gelijk als hij in een winkel zou doen. Als Consument de Producten verder uitpakt of gebruikt dan toegestaan, is Consument aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten. Ten aanzien van Producten die reeds in haar geheel of gedeeltelijk zijn gemonteerd, vervalt het herroepingsrecht van de Consument.
8.5. Consument moet de Producten met alle toebehoren en in de originele verpakking zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen, nadat hij heeft aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden, aan Stalen Deuren terugsturen. Beslissend is of Consument de zending binnen de bedenktermijn feitelijk heeft aangeboden bij c.q. heeft meegegeven aan een pakketbezorgingsbedrijf. Stalen Deuren behoudt zich het recht voor om concrete instructies te geven voor retournering van de Producten.
8.6. De kosten voor het terugsturen van de Producten zijn voor rekening van Consument.
8.7. Na ontvangst door Stalen Deuren van de geretourneerde Producten zal Stalen Deuren binnen een termijn van veertien dagen de volledige koopsom, inclusief de verzendkosten van een standaardverzending en eventuele transactie- c.q. betaalkosten, aan Consument terugbetalen. Terugbetaling vindt plaats in dezelfde valuta en via hetzelfde betaalmiddel.

 1. Verplichtingen Afnemer in geval van montage

9.1. Afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.
9.2. De Afnemer zorgt dat Stalen Deuren tijdig de voor het werk benodigde zaken of gegevens gereed heeft. De afnemer zorgt er in ieder geval voor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften voor montage en/of de benodigde nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, aanwezig zijn.
9.3. De Afnemer draagt het risico voor schade door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de Afnemer verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
9.4. Afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.
9.5. De Afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dat meldt de Afnemer dat tijdig aan Stalen Deuren.
9.6. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van Stalen Deuren.
9.7. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.
9.8. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet Afnemer de schade die Stalen Deuren daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de Afnemer kunnen worden toegerekend.
9.9. Afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Stalen Deuren die zich ter plaatse van het werk bevinden.
9.10. Bij gebreke van afname van de Producten door Afnemer op de dag van levering, behoudt Stalen Deuren zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (inclusief kosten voor opslag en vervoer) door te berekenen aan Afnemer.
9.11. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, wanneer de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering.

 1. Reclame

10.1. Afnemer dient de Producten (inclusief verpakking en gebruiksaanwijzing) direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren en de volledigheid te controleren.
10.2. Klachten over ontbrekende of beschadigde (onderdelen van) Producten, verpakking, afwijkingen in maat, getal, of andere afwijkingen ten aanzien van de overeengekomen productspecificaties die redelijkerwijs kunnen worden ontdekt bij deze inspectie dienen door een Zakelijke Afnemer, op straffe van verval van alle rechten, binnen 48 uur na aflevering te worden geuit.
10.3. Een Consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen een termijn van veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd.
10.4. De klacht dient voorzien te zijn van alle relevantie informatie om de klacht goed te kunnen onderzoeken zoals datum van aflevering, adres waar de Producten zijn afgeleverd, een gedetailleerde beschrijving en motivering van de klacht en eventueel relevant beeldmateriaal. Tevens is Afnemer gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en op eerste verzoek aan Stalen Deuren te retourneren.

 1. Garantie en aanspraken

11.1. Stalen Deuren garandeert op geen enkele wijze dat de door haar verkochte Producten geschikt zijn voor het doel dat Afnemer met de Producten heeft. Het is aan Afnemer zelf om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, te onderzoeken of de te kopen Producten geschikt zijn voor het beoogde doel en gebruik van Afnemer.
11.2. Als de prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal door Stalen Deuren gekozen worden tussen het opnieuw toezenden van de Producten, het aanvullen van de levering of creditering voor een evenredig deel van de koopsom indien voorgaande opties niet kunnen worden verlangd.
11.3. Wordt gekozen voor het opnieuw verrichten van de prestatie, dan bepaalt Stalen Deuren de wijze en het tijdstip van levering. Afnemer zal op eerste verzoek en conform instructies van Stalen Deuren ondeugdelijke Producten retourneren aan Stalen Deuren.
11.4. Afnemer blijft in geval van een garantieclaim gehouden tot afname en betaling van eventuele overige bestelde Producten.
11.5. De in dit artikel opgenomen garantieverplichting van Stalen Deuren geldt in ieder geval niet wanneer:
a. een gebrek voortvloeit uit het feit dat Stalen Deuren onvolledige of onjuiste
informatie heeft ontvangen met betrekking tot het uitvoeren van de desbetreffende overeenkomst;
b. Het gebrek voortvloeit uit het feit dat Consument de Producten op een andere wijze gebruikt dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten;
c. wijzigingen of reparaties aan de Producten zijn verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van Stalen Deuren;
d. de geleverde Producten zijn aangetast door van buitenaf komende oorzaken;
e. Afnemer enige uit de onderliggende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Stalen Deuren niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of is nagekomen.
11.6. Transportkosten voor het opnieuw leveren van de Producten komen in geval van een garantieclaim voor rekening en risico van Stalen Deuren.
11.7. Voor zaken die Stalen Deuren van derden betrekt, zijn haar verplichtingen jegens Afnemer nimmer groter, noch van langere duur, dan de (garantie)verplichtingen van die derden jegens Stalen Deuren.
11.8. Stalen Deuren hanteert een tolerantie volgens de algemene tolerantiecategorie, waarbij een tolerantie van 4mm valt binnen de toegestane marges

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Stalen Deuren enkel gehouden zijn contractuele verplichtingen jegens Afnemer, met inachtneming van artikel 11, alsnog na te komen
12.2. De verplichting van Stalen Deuren tot het vergoeden van directe schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Stalen Deuren uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
12.3. Als Stalen Deuren om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
12.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Stalen Deuren. Afnemer kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
12.5. Stalen Deuren is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Afnemer aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Ook is Stalen Deuren niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden aan een ondeugdelijke constructie of overige gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan. Stalen Deuren is in geen geval aansprakelijk voor enige schade wanneer en voor zover deze voortvloeit uit het niet nakomen van aanwijzingen/instructies van Stalen Deuren of het niet-nakomen van gebruiks-, controle- en/of onderhoudsvereisten van Producten door Afnemer of derden.
12.6. Afnemer vrijwaart Stalen Deuren voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Afnemer aan een derde is geleverd en waarvan de door Stalen Deuren geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Afnemer is gehouden alle voor Stalen Deuren in dit verband geleden schade waaronder de kosten van verweer te vergoeden.
12.7. Een Zakelijke afnemer dient binnen 14 dagen nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een schade toebrengend feit Stalen Deuren aansprakelijk te stellen voor geleden of nog te lijden schade. Bij gebreke hiervan kan Afnemer zich hier niet meer op beroepen. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Stalen Deuren, behalve een vordering die door Stalen Deuren is erkend, verjaart in ieder geval één jaar na de dag waarop Afnemer bekend geworden is met de schade en de aansprakelijkheid van Stalen Deuren.

 1. Veiligheidsmaatregelen en recall

13.1. Consument is gehouden onverwijld mee te werken aan (maatregelen in verband met) een veiligheidswaarschuwing, veiligheidscontroles en vervanging van de Producten om veiligheidsredenen.
13.2. Consument is tevens gehouden onverwijld mee te werken aan een door Stalen Deuren geïnstigeerde recall van Producten.
13.3. Eventuele schade of kosten van Consument in verband met het bepaalde in dit artikel worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde c.q. de teruggehaalde Producten, zoals in rekening gebracht door Stalen Deuren. Omzet- en winstderving van Consument worden niet vergoed.

 1. Intellectueel eigendom

14.1. Stalen Deuren behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als Stalen Deuren dat vraagt moet de Afnemer ze direct teruggeven. Als Stalen Deuren daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die opeisen.
14.2. Afnemer mag aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Stalen Deuren geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
14.3. Afnemer mag materiaal van Stalen Deuren waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van Stalen Deuren.

 1. Facturering en betaling

15.1. Ingeval van een bestelling via de Website wordt de koopsom voldaan via de betaalportal op de Website en volgens de daarin gekozen betaaloptie. Ingeval van een bestelling in de showroom verlangt Stalen Deuren van een Consument een 30% aanbetaling. Pas na ontvangst van een volledige betaling is Stalen Deuren gehouden de Producten te leveren.
15.2. Betaling dient plaats te vinden op de door Stalen Deuren aangewezen bankrekening van Stalen Deuren, zonder enige korting, inhouding of verrekening.
15.3. Wanneer een Consument niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, en Consument door Stalen Deuren is aangemaand met inachtneming van een betaaltermijn van veertien dagen, is Consument van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat Consument in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Consument gehouden tot vergoeding van wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW. Daarnaast is Consument gehouden buitengerechtelijk incassokosten te vergoeden conform de staffel van het besluit behorend bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
15.4. Wanneer een Zakelijke afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Afnemer wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Alle kosten van invordering van het door Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Stalen Deuren ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De door Stalen Deuren te maken buitengerechtelijke incassokosten die Stalen Deuren in rekening kan brengen, bedragen – mede in het kader van een boetewerking – ten minste 15% van het totale door Afnemer aan Stalen Deuren verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 275, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van Stalen Deuren op een volledige vergoeding van schade en kosten ten aanzien van de incasso van de verschuldigde bedragen.
15.5. Stalen Deuren is gerechtigd overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.
15.6. Binnenkomende betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, boetes en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Stalen Deuren openstaande rekeningen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Consument.
15.7. Een Zakelijke afnemer dient klachten betreffende facturen, op straffe van verval van alle rechten, uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben ingediend bij Stalen Deuren, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

 1. Eigendomsvoorbehoud

16.1. De door Stalen Deuren geleverde Producten blijven haar eigendom tot het moment dat Afnemer aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst (zoals rente, kosten en boetes), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek. Een retentierecht op deze Producten komt een Zakelijke afnemer niet toe.
16.2. Afnemer is gehouden ten aanzien van alle Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Stalen Deuren rust de in het maatschappelijke verkeer betamende zorgvuldigheid aan te wenden, Stalen Deuren toegang tot die zaken te verschaffen en Stalen Deuren onverwijld schriftelijk te informeren van iedere actie van derden, die op voor Stalen Deuren nadelige wijze betrekking heeft of kan hebben op de geleverde Producten.
16.3. Stalen Deuren heeft het recht aan Afnemer geleverde Producten die eigendom van Stalen Deuren zijn gebleven, terug te (doen) nemen wanneer Afnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of Stalen Deuren aanleiding heeft om aan te nemen dat Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Afnemer is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan terugname verbonden kosten worden gedragen door Afnemer. Bij terugname wordt Afnemer gecrediteerd op basis van de factuurwaarde, of, ingeval van beschadiging van de Producten, op basis van de reële waarde in het economische verkeer.
16.4. Afnemer is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop Stalen Deuren een eigendomsvoorbehoud heeft) te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Stalen Deuren. Afnemer dient Stalen Deuren hiervan in een voornoemd geval onmiddellijk schriftelijk door middel van een brief en per mail op de hoogte te stellen.
16.5. De Producten kunnen door een Zakelijke afnemer, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, niet worden doorverkocht, gebruikt of bezwaard met enig zekerheidsrecht zolang hierop een eigendomsvoorbehoud rust.
16.6. Het eigendomsvoorbehoud herleeft in de situatie dat Afnemer op enig moment aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, maar er nieuwe verplichtingen voor Afnemer ontstaan uit een nieuwe overeenkomst.
16.7. Ongeachte de overeengekomen betalingscondities, is Afnemer gehouden (telkens) op eerste verzoek van Stalen Deuren naar diens oordeel nadere zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Stalen Deuren. Zekerheid kan onder meer bestaan uit het stellen van een bankgarantie of het voldoen van voorschotbetalingen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Stalen Deuren. Stalen Deuren is geen rente verschuldigd over voorschotbetalingen. Als Afnemer hieraan niet binnen de door Stalen Deuren gestelde termijn aan voldoet, raakt Afnemer direct in verzuim.

 1. Toerekenbare tekortkoming/ontbinding van de overeenkomst door Stalen Deuren

17.1. Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld van Afnemer jegens Stalen Deuren zal onmiddellijk opeisbaar zijn wanneer:
a. Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of een verzoek doet om toegelaten te worden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; of
b. Consument komt te overlijden; of
c. Afnemer enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Stalen Deuren niet of niet geheel nakomt; of;
d. Afnemer nalaat een aan Stalen Deuren verschuldigd factuurbedrag binnen de in de factuur gestelde termijn te voldoen; of
e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Afnemer; of
f. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van een Zakelijke afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van een Zakelijke afnemer, of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of de aard van de bedrijfsactiviteiten van een Zakelijke afnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van Stalen Deuren; of
g. aan een bestuurder van Afnemer een civielrechtelijk bestuursverbod wordt opgelegd; of
h. een met a t/m g vergelijkbare situatie zich voordoet naar het recht van het land van vestiging van Afnemer.
17.2. Stalen Deuren is in de in artikel 17.1 genoemde situaties gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd Stalen Deuren’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding.
17.3. Stalen Deuren is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Afnemer in geval van beëindiging van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
17.4. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen in stand die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.
17.5. In geval van ontbinding is Stalen Deuren gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Afnemer In een dergelijk geval zijn Stalen Deuren en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen/gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht om haar medewerking te verlenen en de nodige maatregelen te nemen teneinde Stalen Deuren in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op iedere tussen partijen gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.
18.3. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechter die op grond van de Nederlandse wet bevoegd is om kennis te nemen van het geschil. In geval van een Zakelijke afnemer is uitdrukkelijk de bevoegdheid overeengekomen van de rechtbank te Amsterdam, onverminderd het recht van Stalen Deuren een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet of een verdrag bevoegde rechter.

 

Wishlist 0
Continue Shopping